tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

เกี่ยวกับบริษัทจัดหางาน ค้นหา

 
   ตัวอย่างหนังสือตรวจสอบพฤติการณ์ (ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ)
   แบบ บต.14 แบบแจ้งจำนวนและรายชื่อลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงาน
   ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจกรรมการ
   การขอรับใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ update 7 มีนาคม 2562
   แจ้งเปลี่ยนผู้จัดการของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
   แจ้งย้ายสำนักงาน ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
   ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการแจ้งจำนวนและรายชื่อของลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงานและแบบบัตรประจำตัวของผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงาน