tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

เกี่ยวกับบริษัทจัดหางาน ค้นหา

 
   ขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU ทางบก/ทางน้ำ
   กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบธุรกิจการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศและหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
   มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
   คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)
   ตัวอย่างหนังสือตรวจสอบพฤติการณ์ (ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ)
   แบบ บต.14 แบบแจ้งจำนวนและรายชื่อลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงาน
   ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจกรรมการ
   ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการแจ้งจำนวนและรายชื่อของลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงานและแบบบัตรประจำตัวของผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงาน