tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

การทำงานของคนต่างด้าว ค้นหา

 
   แบบ บต.50 อ.2 นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสำหรับแรงงานต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม. 13 ก.ค.64
   แบบ บต.50 อ.1 คนต่างด้าวขอต่ออายุ/ขออนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวตามมติครม. 20 ส.ค.62 และ มติครม. 4 ส.ค.63(ตามมติครม. 13 ก.ค.64)
   แบบ บต 48 แบบคำขอแทนต่างด้าว 3 สัญชาติ มติ ครม 29 ธันวาคม 2563
   แบบ บต 47 แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตรา 62 แห่งหระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   แบบ บต 46 หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบ บต. 45 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสามท้ายประกาสกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดงานที่ห้ามคำต่างด้าวทำ ลงวันที่ 1 เมาายายน 2563
   แบบ บต 44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
   มอบอำนาจนายจ้าง
   มอบอำนาจคนต่างด้าว
   ฟอร์มขอคัดสำเนาเอกสาร
   แบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว Download
   แบบถ่ายทอดความรู้ (บต.25)

   ตัวอย่างการกรอกเอกสารแจ้งเข้า
   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มนำเข้า MOU
   ตัวอย่างการกรอก ตท2
   ตัวอย่างหนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63-1
   การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว
   ขั้นตอนการนำคนต้่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามระบบ MOU
   อัตราโทษตามพระราชกำหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
   ตัวอย่างหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน
   กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522
   เอกสารประกอบแจ้งเข้านายจ้างใหม่ (เปลี่ยนนายจ้าง)
   เอกสารประกอบการยื่นแจ้งออก
   การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างแรงงานต่างด้าวแก่นายจ้างเดิม
   รายชื่อบริษัทลาว (MOU)
   รายชื่อบริษัทกัมพูชา (MOU)
   รายชื่อบริษัท/สำนักงานจัดหางาน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
   รายชื่อบริษัทพม่า (MOU)