tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจและหน้าที่

ให้บริการจัดหางานส่งเสริมการจัดหางานส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้บริการแนะแนวอาชีพประสานงานรับงานไปทำที่บ้านควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวและดูแลคุ้มครองคนหางาน

สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 ให้บริการประชาชน ดังนี้

1. งานจัดหางานในประเทศ

- บริการรับสมัครงาน และจัดหางานให้บุคคลทั่วไป จัดหางานให้นักเรียน/นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานระหว่างปิดภาคเรียน(PartTime)

- จัดหางานให้คนพิการผู้พ้นโทษและผู้ประสบภัยต่างๆ

- ให้บริการแก่นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการแรงงาน

- จัดงานนัดพบแรงงาน

- จัดหางานเคลื่อนที่

- บริการจัดหางานตามโครงการประกันการมีงานทำ

- เผยแพร่ข่าวสารตำแหน่งงานว่าง

- บริการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านและให้คำปรึกษาแนะนำขอกู้เงินจากกองทุน

2. งานจัดหางานต่างประเทศ

- รับลงทะเบียนคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ

- รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง

- รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ(Re- EntryVisa)

- พิจารณาคำขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงาน/ฝึกงานในต่างประเทศ

3. งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

- พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว

- จัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน

- ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ

4. งานคุ้มครองคนหางาน

- ตรวจสอบบริษัทจัดหางานต่างประเทศและสำนักงานจัดหางานในประเทศ

- รับเรื่องร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือคนหางาน

- สืบสวนสอบสวนพฤติกรรมบุคคลที่หลอกลวงคนหางานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

5.งานแนะแนวอาชีพ/การประกอบอาชีพอิสระ

- ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

- แนะแนวให้คำปรึกษาด้านอาชีพและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

- จัดแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา/ชุมชน

- บริการให้คำแนะนำปรึกษาบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน