tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ค้นหา

 
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ มาเลเซีย
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ฮ่องกง
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สิงคโปร์
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี
   แบบประเมินความสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายหรืออวัยวะ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
   แบบคำขอรับรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้งานระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (TOEA)
   เอกสารการฝึกอบรมการปฎิบัติงานด้านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่3/2561 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ
   แบบฟอร์มขอรับรองประสบการณ์การทำงาน
   แบบรายงานการเดินทางกลับของลูกจ้างที่ส่งไปฝึกงาน ไม่เกิน 45 วัน