tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
21-04-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ญล 6121 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู่เปี๊ยกยนต์
19-04-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายพลพล ชุ่มโรจน์
12-04-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรประกายทิพย์ หนูสงค์
15-03-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารปฎิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ส.พัฒน์ เซอร์วิส จำกัด
15-03-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารปฎิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ส.พัฒน์ เซอร์วิส จำกัด
13-03-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคูณทรัพย์
27-02-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ
21-12-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
13-12-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
10-11-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
10-11-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
31-10-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไมดาส ซัพพลาย จำกัด
30-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
30-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นาย ธีรศักดิ์ ยิ้มพ่วงสินธ์ุ
30-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวดามพวรรณ บุญสงค์
30-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานตามโครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาวรรณ อาจวาทิน
30-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทิศา คงสวัสดิ์
30-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานตามโครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิชญุตย์ วังมี
28-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารปฎิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ส.พัฒน์ เซอร์วิส จำกัด
27-07-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
 1 2 >