วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

 " กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัยภายในปี ๒๕๖๔ " Full Emplotment for all Ages 2021

พันธกิจ

  • พัฒนาระบบบริการจัดหางาน แนะแนวอาชีพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และให้การคุ้มครองแรงงาน
  • พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจกรม
  • พัฒนาระบบการควบคุม กำกับ ดูแลการทำงานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  • ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครื่อข่ายทุกภากส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล

ค่านิยม

มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์