แบบฟอร์มขอรับรองประสบการณ์การทำงาน
   แบบฟอร์มขอให้แก้ไข/ยกเลิกข้อมูล (ของศูนย์ทะเบียนคนหางานฯ) faxมาที่ 022459436
   แบบรายงานการเดินทางกลับของลูกจ้างที่ส่งไปฝึกงาน ไม่เกิน 45 วัน
   หนังสือแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม (ลูกจ้างที่จะเดินทางไปทำงาน-ฝึกงานต่างประเทศ)
   หนังสือขออนุญาตพาพนักงานไปทำงาน-ฝึกงานยังต่างประเทศ
   หนังสือขอผ่อนผันส่งพนักงานเข้ารับการปฐมนิเทศ
   แบบฟอร์มนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานเกิน45วัน (ฟอร์ม บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ได้รับอนุญาตไปฝึกงานในต่างประเทศ)
   นายจ้างส่งลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ (หลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบ)
   หนังสือยืนยันความรับผิดชอบในการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในประเทศญึ่ปุ่น

   จง.1 คำขอรับใบอนุญาตจัดหางาน
   จง.4 คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน
   จง.8 คำขอจดทะเบียนลูกจ้าง
   จง.13 คำขอย้ายสำนักงานจัดหางาน
   จง.14 คำขอตั้งสำนักงานจัดหางานชั่วคราว
   จง.18 คำขอใบแทนใบอนุญาต
   จง.17 คำขอมีบัตรประจำตัว
   จง.16 คำขอเปลี่ยนผู้จัดการ
   จง.15 คำขอจัดหาคนหางานจากจังหวัดอื่น
   จง.14 คำขอตั้งสำนักงานจัดหางานชั่วคราว
   จง.13 คำขอย้ายสำนักงานจัดหางาน
   จง.8 คำขอจดทะเบียนลูกจ้าง
   จง.4 คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน
   จง.1 คำขอรับใบอนุญาตจัดหางาน
   [สำหรับผู้ประกันตนกรณีว่างงาน] แบบรายงานผลการหางานทำของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
   [สำหรับผู้ประกันตนกรณีว่างงาน] แบบขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน
   [สำหรับคนหางาน] แบบขึ้นทะเบียนหางาน
   [สำหรับนายจ้าง] แบบฟอร์มแจ้งตำแหน่งงานว่าง
   [สำหรับนายจ้าง] ใบลงทะเบียนการแจ้งตำแหน่งงานว่างและคัดรายชื่อผู้สมัครงาน / แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
   [สำหรับนายจ้าง] แบบคำขอทำบัตรประจำตัวนายจ้าง เพื่อคัดรายชื่อคนหางาน