การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ค้นหา

 
   แบบฟอร์มขอรับรองประสบการณ์การทำงาน
   แบบฟอร์มขอให้แก้ไข/ยกเลิกข้อมูล (ของศูนย์ทะเบียนคนหางานฯ) faxมาที่ 022459436
   แบบรายงานการเดินทางกลับของลูกจ้างที่ส่งไปฝึกงาน ไม่เกิน 45 วัน
   หนังสือแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม (ลูกจ้างที่จะเดินทางไปทำงาน-ฝึกงานต่างประเทศ)
   หนังสือขออนุญาตพาพนักงานไปทำงาน-ฝึกงานยังต่างประเทศ
   หนังสือขอผ่อนผันส่งพนักงานเข้ารับการปฐมนิเทศ
   แบบฟอร์มนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานเกิน45วัน (ฟอร์ม บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ได้รับอนุญาตไปฝึกงานในต่างประเทศ)
   นายจ้างส่งลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ (หลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบ)
   หนังสือยืนยันความรับผิดชอบในการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในประเทศญึ่ปุ่น