ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
01-10-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสถานที่เอกชนเป็นที่เก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง นายฉัตรชัย สมกิจศิริ
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง บริษัท เอ บี ปิโตรเลียม จำกัด
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ(TOEA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง นางสาวสุมาลี ศรีชารัตน์
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง นางสาวปริฉัตร คำวัน
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุก เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง นายปรมะ อัครเดชธาราสกุล
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง นางสาวศิริกาญจน์ สามีรัมย์
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง ว่าที่ร้อยตรี ธนวรรธน์ อุธิรัมย์
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง บริษัท โอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
23-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองทุนเพื่อการบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส
21-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายบรรจบ พิมัยรัมย์
17-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)
15-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมการให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
15-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ร้านสัมมาชีพ โดยนางชุติกาญจน์ อังคสุภณ
14-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อการบริหารงานสำหรับโครงการขยายโอกาศการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฮั่วฮะการไฟฟ้า
14-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส
14-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
14-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
14-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริษัท สวัสดีเอ็นดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด
 1 2 3 >  Last ›