tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

การขึ้นทะเบียนขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานสำหรับคนไทยและคนต่างด้าว

 

การขึ้นทะเบียน / การรายงานตัวกรณีว่างงาน

คนไทย ----- >> https://empui.doe.go.th


คนต่างด้าว ----->> เตรียมเอกสารและแบบฟอร์ม ส่งผ่านช่องทาง Line Official Account Id : @doecmi

1. การขึ้นทะเบียน เอกสารที่ใช้ ดังนี้

    - แบบฟอร์ม สปส.2-01/7 https://bit.ly/3dKA4mp

    - แบบฟอร์ม กกจ.ผตต.1 https://bit.ly/3ctDfP6

    - สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรสีชมพู/บัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน) เลขประกันสังคม  สำเนาหนังสือเดินทาง+หน้าวีซ่าล่าสุด  สำเนาใบอนุญาตทำงาน และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (**ยกเว้นธนาคารออมสินและธ.ก.ส.)


2. การรายงานตัว เอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้

    - แบบฟอร์ม กกจ.ผตต.3 https://bit.ly/3bq7qFC

    - ใบนัดรายงานตัว


****ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของข้อมูล พร้อมเซ็นชื่อให้ครบ ก่อนดำเนินการส่งให้เจ้าหน้าที่****