tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการ เกี่ยวกับมาตรการ..การจ้างงานผู้สูงอายุ

 

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยมีการตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าทำงาน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนจ้างแรงงานผู้สูงอายุเข้าทำงานมากขึ้น นั้น

เพื่อให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าใจในมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีสิทธินำรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เข้าทำงาน มายกเว้นภาษีเงินได้ ดังนี้

1. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีอายุหกสิบปีขึ้นไป เข้าทำงานอยู่ก่อนแล้ว หรือรับผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เช่น

- กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รับลูกจ้างที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย เข้าทำงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 สามารถนำค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างดังกล่าวมาหักภาษีได้ 2 เท่า

- กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รับลูกจ้างที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย เข้าทำงานตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ลูกจ้างดังกล่าวต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จึงจะสามารถนำค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างมาหักภาษีได้ 2 เท่า

2. รายจ่ายที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 2 เท่า ต้องเกิดจากรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้สูงอายุ ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

3. ผู้สูงอายุที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลรับเข้าทำงาน ต้องไม่เป็นและไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างผู้สูงอายุดังกล่าวหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน

4. จำนวนผู้สูงอายุที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะนำรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าจ้างผู้สูงอายุมาหักภาษี ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ต้องเป็นจำนวนผู้สูงอายุที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายค่าจ้างในการทำงานเต็มเดือนในแต่ละเดือนเทียบกับจำนวนลูกจ้างทั้งหมดที่ทำงานเต็มเดือน ในประเทศไทยในแต่ละเดือน ในกรณีที่การคำนวณหาจำนวนผู้สูงอายุที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ได้ผลลัพธ์ไม่ลงตัว และ เศษของผลลัพธ์มีจำนวนตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ให้ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม และให้ถือเป็นจำนวนผู้สูงอายุที่จะเป็นฐานในการคำนวณหารายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุที่จะได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

5. รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างผู้สูงอายุที่จะนำมาหักภาษี ให้เริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องแจ้งข้อมูลผู้สูงอายุต่ออธิบดีกรมสรรพากรภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซด์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ให้แจ้งข้อมูลผู้สูงอายุภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2744-6 ต่อ 25, 26

************************************

Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

Website: www.doe.go.th/chiangmai

Email: cmi@doe.go.th

Line ID : @doecmi