การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2564
ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2564
โครงการสัมมนาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2563
การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 7/2563
การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 5/2563

 1 2 3 >  Last ›