นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2566
2
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 7/2565
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 8/2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 12/2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ

 1 2 3 >  Last ›