การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและการบริหารงบประมาณ

ประเด็นที่ 2 ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน

ประเด็นที่ 3 โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน

ประเด็นที่ 4 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน

ประเด็นที่ 5 วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์

ประเด็นที่ 6 ภาพรวมยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี

ประเด็นที่ 7 การจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศประกวดราคา

ประเด็นที่ 8 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

ประเด็นที่ 9 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลหรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด

ประเด็นที่ 10 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพื่อให้เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

ประเด็นที่ 11 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำในการติดต่อทุนหมุนเวียน