แหล่งที่มาของเงิน

 


เงินและทรัพย์สินของกองทุน (มาตรา 76) ประกอบด้วย

1. เงินหรือทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 140

2. เงินเพิ่มอีกเท่าหนึ่งของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนายจ้างที่คนต่างด้าวทำงาน ตามประเภทงานที่กำหนดในราชอาณาจักร

ตามมาตรา 11 วรรคสาม หมายถึงเงินเพิ่มอีกเท่าหนึ่งของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่นายจ้างไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนทำสัญญาจ้างคนต่างด้าว

3. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

4. เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้นำไปใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

5. ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

6. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้ตามความจำเป็น

7. เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนได้รับไม่ว่ากรณีใด