อำนาจหน้าที่

สำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เป็นหน่วยงานระดับกองภายในกรมการจัดหางาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. บริหารจัดการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

3. ดำเนินการบริหารด้านการเงิน การบัญชี เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

4. วางหลักเกณฑ์และแนวทางในการคืนเงินหลักประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย