ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ค้นหา

 
   เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564
   คู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปี 2563
   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมการจัดหางาน สำนักงานกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2563
   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2563
   คู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปี 2562
   คู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปี 2561
   แบบสอบถามประเมินการรับรู้และความเข้าใจแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ
   คู่มือแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
   นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2562
   แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
   คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปี 2560
   แผนบริหารตวามเสี่ยงกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับฯ ประจำปี 2559