ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ค้นหา

 
   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมการจัดหางาน สำนักงานกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2566 (((NEW)))
   คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีบัญชี 2566 (((NEW)))
   คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีบัญชี 2565
   นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2565
   ปัจจัยพื้นฐา (fundamental) ในการบริหารทรัพยาการบุคคลกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2565
   ปัจจัยพื้นฐา(fundamental)ในการบริหารทรัพยาการบุคคลกองทุนฯ 2564
   คู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปี 2564
   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2564
   เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564
   คู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปี 2563
   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมการจัดหางาน สำนักงานกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2563
   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2563
   คู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปี 2562
   คู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปี 2561
   แบบสอบถามประเมินการรับรู้และความเข้าใจแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ
   คู่มือแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
   นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2562
   แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
   คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปี 2560

   แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566 กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (((NEW)))
   แผนปฎิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2566 กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (((NEW)))
   แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2566 (((NEW)))
   แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (2564 - 2566) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2564 ของกองทุนฯ
   แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุนฯ ระยะ 3 ปี (2564 - 2566) และแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุนฯ 2564
   แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2565 - 2567
   แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2565 - 2567
   แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. 2565 - 2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565
   แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2564 - 2566 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2564 กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
   แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564