วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดี และสนับสนุนการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

๑. บริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. สนับสนุนด้านการเงินให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ค่านิยม

ริเริ่มสร้างสรรค์ - มุ่งมั่นตั้งใจ - โปร่งใส - คุ้มค่า - พัฒนากองทุน

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

๑. เงินกองทุนถูกน าเงินไปใช้ประโยชน์บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน

๒. ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน

๓. การสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือเพื่อรองรับสถานการณ์เร่งด่วน หรือนโยบายภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. การประชาสัมพันธ์กองทุนไปยังกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั่วถึง

๕. การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

๖. บุคลากรมีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

๗. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกองทุน