วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

"มุ่งบริหารกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน"

พันธกิจ

  1. บริหารกองทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
  2. สนับสนุนด้านการเงินให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
  3. พัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับกองทุนให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

ริเริ่มสร้างสรรค์ - มุ่งมั่นตั้งใจ - โปร่งใส - คุ้มค่า - พัฒนากองทุน