งานสัมมนาวิชาการ เรื่องอนาคตตลาดแรงงานไทย ณ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน วันที่ 8 สิงหาคม 2562