ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานระบบใหม่ RSS

 

ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 

(1) สำหรับผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ขึ้นทะเบียนว่างงาน

ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ให้รายงานตัวผ่านระบบ 

https://empui.doe.go.th จนกว่าจะครบกำหนดรายงานตัว


(2) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวที่ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัว

ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th และแนบไฟล์เอกสาร สำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ในระบบฯ โดยไม่ต้องไปยื่นเอกสารใดๆ ที่สำนักงานประกันสังคมอีก