การทำงานของคนต่างด้าว ค้นหา

 
   บต.55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 64/2
   บต.54 แบบแจ้งการไม่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน/คนต่างด้าวไม่ยินยอมทำงาน ตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง(1)และ(2)
   บต.53 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 46 วรรคสาม หรือมาตรา 50 วรรคหนึ่ง (3)
   บต.52 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงานตาม มาตรา 13 วรรคหนึ่ง
   บต.39 แบบคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติ บต.48 ตาม มติ.ครม.29 ธ.ค.63
   บต.50 คำขออนุญาตทำงาน คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (สำหรับคนต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม.13 กรกฎาคม 2564) (อ.2)
   บต..50 คำขออนุญาตทำงาน คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (สำหรับ มติ.ครม.20 ส.ค.62 และมติ 4 ส.ค.63) (อ.1)
   บต.49 แบบคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรอการส่งกลับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
   บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
   บต.45 คำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสาม
   บต.44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
   บต.37 หนังสือรับแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงาน อันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   บต.36 หนังสือรับแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   บต.35 แบบแจ้งขยายระยะเวลาการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   บต.34 แบบแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   บต.33 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว MOU
   บต.32 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 60 วรรคสอง
   บต.31 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 41 วรรคสี่
   บต.30 คำขอต่ออายุใบอนุุญาตทำงานของคนต่างด้าว MOU
   บต.29 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 64
   บต.28 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63/2
   บต.27 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63/1
   บต.26 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63
   บต.25 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 59
   บต.24 คำขออนุญาตทำงาน มติ 4 ส.ค.63 สำหรับคนต่่างด้าวถือบัตรผ่านแดน
   บต.23 คำขออนุญาตทำงาน ตามมติ 4 ส.ค.63
   บต.22 แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน
   บต.12 ใบรับแจ้ง
   บต.12 ใบรับแจ้ง
   บต.11 แบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว (สำหรับแรงงานต่างด้าว)
   บต.10 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   บต.9 แบบแจ้งการไม่รับเข้าทำงาน/คนต่างด้าวไม่ยินยอมทำงาน
   บต.8 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว (สำหรับนายจ้าง)