No คำถามที่เกี่ยวข้อง ประเภทหมวดหมู่
1 นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าว mou สามารถขอคืนหลักประกัน ได้ 3 กรณี การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
2 FAQ (สำหรับนายจ้าง/บริษัทนำเข้า): ระบบ e-WP (CLM) การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
3 ถาม-ตอบ เรื่องการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าววสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานจะหมดอายุในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีที่แรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
4 ช่องทางการเข้าร่วมกลุ่ม ถามตอบปัญหาด้านต่างๆ อื่นๆ เรียกดูข้อมูล