FAQ (สำหรับนายจ้าง/บริษัทนำเข้า): ระบบ e-WP (CLM)


คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าว mou สามารถขอคืนหลักประกัน ได้ 3 กรณี เรียกดูข้อมูล
ถาม-ตอบ เรื่องการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าววสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานจะหมดอายุในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีที่แรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ เรียกดูข้อมูล