คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

No คำถามที่เกี่ยวข้อง ประเภทหมวดหมู่
1 การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวต้องมาติดต่อ/ดำเนินการด้วยตนเองหรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
2 สถานที่ติดต่อรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ติดต่อที่ใดได้บ้าง การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
3 การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ได้แก่ ผู้มีฝีมือ/ผู้ชำนาญการ/ผู้บริหาร ทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
4 การขึ้นทะเบียนนายจ้าง งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล
5 การรายงานตัว ของผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน กรณีเงินไม่เข้าบัญชีต้องทำอย่างไร งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล
6 การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน มีเอกสารและขั้นตอนอย่างไรบ้าง งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล