บต.25 คำขออนุญาตทำงาน และต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 59
   บต.29 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 64
   บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
   บต.55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   บต.54 แบบแจ้งการไม่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน
   บต.53 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   บต.52 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงาน
   แบบฟอร์ม บต.50 (สัญญาจ้างประมงทะเล)
   แบบฟอร์ม บต. 50 (สัญชาติกัมพุชา)
   แบบฟอร์ม บต.50 (สัญชาติลาว)
   แบบฟอร์ม บต.50 (สัญชาติเมียนมา)
   บต.49 ขออนุญาตทำงาน ซึ่งเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ 26 มกราคม 2564
   บต.23 ขออนุญาตทำงาน ตามมติ 4 สิงหาคม 2563
   บต.24 ขออนุญาตทำงาน ตามมติ 4 สิงหาคม 2563
   บต.47 มาตรา 62 ขยายระยะเวลาทำงาน BOI
   บต.45 เปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน บัญชี2,3
   บต.44 เปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน
   บต.44 เปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน
   บต.38 มาตรา 62 BOI
   บต.34 งานจำเป็นหรือเร่งด่วนหรือเฉพาะกิจ
   บต.33 MOU (ขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว)
   บต.32 นายจ้างขออนุญาตแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 60 วรรค 2
   บต.31 ผู้รับอนุญาตขออนุญาตแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 41 วรรค 4
   บต.30 MOU (ขอต่ออายุ)
   บต.28 มาตรา 63 ทับ 2 ขออนุญาต,ขอต่ออายุ (ตามมติ ครม.)
   บต.27 มาตรา 63 ทับ 1 ขออนุญาต, ขอต่ออายุ (ชนกลุ่มน้อย)
   บต.26 มาตรา 63 ขออนุญาต,ขอต่ออายุ (ถูกเนรเทศ)
   บต.25 มาตรา 59 (ขออนุญาต,ขอต่ออายุ)

   หนังสือมอบอำนาจนายจ้าง ฉบับล่าสุด
   หนังสือมอบอำนาจคนต่างด้าว ฉบับล่าสุด
   บต.48 คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.39)
   แบบคำร้องขอบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
   แบบคำร้องทั่วไป(ขอตรวจสอบรายชื่อลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล)
   แบบคำร้องทั่วไป(ขอรับใบอนุญาติทำงาน)
   หนังสือยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
   แบบคำรับรองการครอบครองที่ดิน
   แบบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาติ
   สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาติทำงาน
   บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่นายจ้าง/สถานประกอบการ ประสงค์จ้างงาน ตามมาตรา 64
   หนังสือยินยอมยืมที่ดินทำกิน
   หนังสือยินยอมให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มนายจ้าง
   แบบคำร้องทั่วไป
   หนังสือมอบอำนาจแรงงานต่างด้าว
   หนังสือรับรองการจ้าง
   สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล
   สัญญาจ้างแรงงานทุกกิจการ ยกเว้นประมงทะเล (Employment Contract)