แบบคำขออนุญาตทำงาน(ศูนย์บริการ)
   แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 9 (แบบ ตท.10)
   แบบขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 14 (แบบ ตท.9)
   แบบคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา (แบบ ตท.8)
   คำขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7)
   คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 (แบบ ตท.6)
   คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23 (แบบ ตท.5)
   คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25 (แบบ ตท.4)
   คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11 (แบบ ตท.3)
   คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (MOU) ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.2)
   คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.1)

   แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่ใช้ยื่นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
   แบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว(ใบโควต้า)
   บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่นายจ้าง/สถานประกอบการ จ้างงานอยู่ในปัจจุบันที่ผิดกฎหมาย
   หนังสือยินยอมยืมที่ดินทำกิน
   หนังสือยินยอมให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มนายจ้าง
   ใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน (กลุ่มที่มี PASSPORT)
   แบบคำร้องทั่วไป (กรณีใบอนุญาตทำงานสูญหาย)
   ใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน (กลุ่มบัตรสีชมพู)
   คำชี้แจงประเภทและลักษณะงานที่ต้องการจ้างแรงงานต่าวด้าวทำงานหรือขอโควตา
   คำชี้แจงประเภทและลักษณะงานกรณีที่นายจ้างไม่มีเอกสารสิทธิ์การครอบครองที่ดิน
   หนังสือมอบอำนาจแรงงานต่างด้าว
   หนังสือมอบอำนาจนายจ้าง
   หนังสือรับรองการจ้าง
   สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล
   สัญญาจ้างแรงงานทุกกิจการ ยกเว้นประมงทะเล (Employment Contract)