การทำงานของคนต่างด้าว ค้นหา

 
   บต.49 ขออนุญาตทำงาน ซึ่งเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ 26 มกราคม 2564
   บต.23 ขออนุญาตทำงาน ตามมติ 4 สิงหาคม 2563
   บต.24 ขออนุญาตทำงาน ตามมติ 4 สิงหาคม 2563
   บต.47 มาตรา 62 ขยายระยะเวลาทำงาน BOI
   บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
   บต.45 เปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน บัญชี2,3
   บต.44 เปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน
   บต.44 เปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน
   บต.38 มาตรา 62 BOI
   บต.34 งานจำเป็นหรือเร่งด่วนหรือเฉพาะกิจ
   บต.33 MOU (ขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว)
   บต.32 นายจ้างขออนุญาตแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 60 วรรค 2
   บต.31 ผู้รับอนุญาตขออนุญาตแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 41 วรรค 4
   บต.30 MOU (ขอต่ออายุ)
   บต.29 มาตรา 64 ขออนุญาต (แรงงานไป-กลับหรือตามฤดูกาล)
   บต.28 มาตรา 63 ทับ 2 ขออนุญาต,ขอต่ออายุ (ตามมติ ครม.)
   บต.27 มาตรา 63 ทับ 1 ขออนุญาต, ขอต่ออายุ (ชนกลุ่มน้อย)
   บต.26 มาตรา 63 ขออนุญาต,ขอต่ออายุ (ถูกเนรเทศ)
   บต.25 มาตรา 59 (ขออนุญาต,ขอต่ออายุ)
   แบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว

   แบบคำร้องขอบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
   แบบคำร้องทั่วไป(ขอตรวจสอบรายชื่อลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล)
   แบบคำร้องทั่วไป(ขอรับใบอนุญาติทำงาน)
   หนังสือยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
   แบบคำรับรองการครอบครองที่ดิน
   แบบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาติ
   สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาติทำงาน
   แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่นายจ้าง/สถานประกอบการ ประสงค์จ้างงาน ตามมาตรา 64
   หนังสือยินยอมยืมที่ดินทำกิน
   หนังสือยินยอมให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มนายจ้าง
   แบบคำร้องทั่วไป
   หนังสือมอบอำนาจแรงงานต่างด้าว
   หนังสือมอบอำนาจนายจ้าง
   หนังสือรับรองการจ้าง
   สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล
   สัญญาจ้างแรงงานทุกกิจการ ยกเว้นประมงทะเล (Employment Contract)