ประวัติความเป็นมา


สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในสังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีประวัติความเป็นมาดังนี้

กรกฎาคม 2536 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองเดิมชื่อ สำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดระนองเริ่มเปิดทำการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 ให้ยุบกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และจัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขึ้นในกระทรวงมหาดไทย โดยให้สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2535

23 กันยายน 2536 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่8) พ.ศ.2536 ให้จัดตั้งกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมประกอบด้วยส่วน ราชการ สำนักเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงกรมการจัดหางานกรมประชาสงเคราะห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคมโดยให้สำนักงานพัฒนาแรงงาน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทยเป็นสำนักงานจัดหางานจังหวัด ไปสังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม

3 ตุลาคม 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ.2545 ให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานประกอบด้วย ส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคมโดยให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง สังกัดกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน