ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
แรงงานต่างด้าว MOU / แรงงาน ม.64 ที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดแล้ว อนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแรงงานไทยทำงานในภาคการประมง
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ประชาสัมพันธ์มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) ด้วยตนเอง
ด่วน!!! นายจ้าง เร่งพาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน โดยยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ภายใน 15 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว
กระทรวงแรงงาน เน้นย้ำ!! นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ดำเนินการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS)
ประชาสัมพันธ์เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวโดยผ่านระบบ e-Service
นายจ้าง ไม่แจ้งออกคนต่างด้าว มีโทษปรับเป็นหมื่น!!!!!
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องขออนุญาตทำงาน ก่อนใบรับรองแพทย์จะหมดอายุ
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเข้า-แจ้งออก คนต่างด้าว ผ่านเว็บไซต์
ขอเชิญนายจ้าง สถานประกอบการ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าว
บจก.สยามชัยอาหารสากล รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและพนักงานบัญชี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอประชาสัมพันธ์สื่อโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เชิญนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อรับรู้ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามระบบ MOU
ห้าม! นำผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ต้องห้ามเข้าสาธารณรัฐเกาหลี
 1 2 3 >  Last ›