ส่งเสริมอาชีพ งานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณ

ส่งเสริมอาชีพ "งานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณ" โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยเเละประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา