ภารกิจของหน่วยงาน

1. การบริการจัดหางานในประเทศ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานได้มีการงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม รับรู้ ข่าวสารตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน

การดำเนินงาน

1.1 ให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน บรรจุงาน หาตำแหน่งงานว่าง

1.2 บริการจัดหางานเคลื่อนที่ โดยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมตำแหน่งงานว่างออกไปรับสมัครในชุมชน หรือสถานที่จัดงานต่าง ๆ

1.3 จัดงานวันนัดพบแรงงานเพื่อให้คนหางานและนายจ้างหลาย ๆ รายที่ต้องการคนงานได้มาพบกันโดยตรง เพื่อการสัมภาษณ์และการบรรจุงาน

1.4 ประสานงานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเคลื่อนย้ายแรงงานครั้งละจำนวนมาก จากจังหวัดหนึ่งที่ไม่มีตำแหน่งงาน ไปให้นายจ้าง ในอีกจำนวนหนึ่งที่มีตำแหน่งงาน

1.5 จัดหางานพิเศษเป็นการบริการแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้แก่ นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ชาวเขา ผู้พ้นโทษ ผู้ผ่านการฟื้นฟู สมรรถภาพภายหลัง การบำบัดยาเสพติด ผู้ประสบสาธารณภัย ทหารกองประจำการที่ปลดเป็นกองหนุนเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน ผู้ถูกเลิก จ้าง เป็นต้น

1.6 บริการจัดหางานทาง Internet โดยผู้สมัครสามารถดูตำแหน่งงานของนายจ้างและ สถานประกอบการ และสมัครงานผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตของ กรมได้ที่ Website http://www.doe.go.th

1.7 การให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตลอด 24 ชั่วโมงเป็นการให้ บริการจัดหางาน ณ สถานที่ที่คนหางานจำเป็นต้องได้รับการบริการ ตลอดเวลา มีการเปิดบริการ 2 แห่ง คือ สำนักจัดหางานกรุงเทพ 2 จตุจักร (หมอชิต)และสำนักจัดหางานกรุงเทพ 3 บางรัก (หัวโพง)


2. การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

เพื่อกำกับดูแลการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม สภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานที่เหมาะสม

การดำเนินงาน

2.1 พิจารณาคำขออนุญาตรับสมัคร และประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า

2.2 พิจารณาคำขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

2.3 พิจารณาคำขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ

2.4 รับแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศกรณีไม่เกิน 45 วัน

2.5 รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง

2.6 รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

2.7 เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลแก่คนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

2.8 รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ (ศูนย์ทะเบียนคนหางาน)

2.9 กำหนดมาตรฐานการจ้าง แนวทางการดำเนินการส่งเสริมแรงงานไทย ไปต่างประเทศให้เป็นนโยบายของรัฐบาล

การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ โดยถูกต้องตามกฎหมายมี 5 วิธี

(1) กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งกล่าวคือเมื่อนายจ้างในต่างประเทศต้องการคนหางานไทยไปทำงานก็สามารถร้องขอให้กรมการจัดหางานประกาศ

รับสมัครคนหางานให้ โดยนายจ้าง จะเป็นผู้คัดเลือกในชั้นสุดท้ายพร้อมทั้ง ตกลงทำสัญญาจ้าง

(2) บริษัทจัดหางานจัดส่ง (จะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมการ จัดหางาน) ประสงค์จะจัดส่งคนงานไปให้

นายจ้างต่างประเทศต้องดำเนินการยื่นคำขอรับสมัครงานเป็นการล่วงหน้า(ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนจึงจะประกาศรับสมัครได้)

(3) นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงานต่างประเทศ (ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก่อน)

(4) นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานในต่างประเทศ (ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก่อน)

(5) คนหางานเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง ให้แจ้งอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายทราบก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน


3. การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

เพื่อดูแล ตรวจสอบและความคุมการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศให้เป็นไป ตามกฎหมาย และเกิดประโยชน์

แก่ประเทศไทยมากที่สุดรวมถึงการควบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ประกอบอาชีพ

เป็นการชั่วคราว

การดำเนินงาน

3.1 พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงานเปลี่ยนแปลงรายการในอนุญาตทำงาน รับแจ้ง

เข้า - ออกจากการทำงานและการขอเข้ามาดำเนินการขอองค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย

3.2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว

3.3 ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในการห้ามคนต่างด้าวทำ

3.4 ศึกษาวิจัยงานในอาชีพและวิชาชีพห้ามคนต่างด้าวทำ

3.5 ปรับปรุงระเบียบวิธีการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน

3.6 วางมาตรการจัดระบบ เพื่อควบคุมการทำงานของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ให้เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมาย

3.7 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตาม กฎหมาย


4. การแนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มี ความรู้ ความสามารถ และทราบ

ความถนัดในการประกอบอาชีพของแต่ละคน

การดำเนินงาน

4.1 ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงโลกอาชีพการเตรียมตัว

ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตลอดจนการให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือการเลือกประกอบอาชีพ

ให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ ความสามารถและความต้องการของตลาดแรงงาน

4.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้ว่างงานที่ต้องการประกอบอาชีพ ส่วนตัว หรืออาชีพอิสระ หรือผู้ที่

ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงาน ในระบบเกษตรกรหรือผู้ที่ไม่สามารถทำงานเต็มเวลาตลอดทั้งปี ผู้มีได้น้อยรวมถึงนักโทษที่ได้รับการปลดปล่อย

4.3 จัดแสดงนิทรรศการการส่งเสริมการมีงานทำ /อาชีพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการมีงานทำ และอาชีพตามสถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ

4.4 ผลิตและเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพในรูปแบบของ แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์วีดีโอเทป

4.5 ให้บริการศูนย์ข้อมูลอาชีพ


5. คุ้มครองคนหางาน

ทำการคุ้มครอง และป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกหลวง ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก บริษัทจัดหางานและบุคคล รวมถึง

การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและลงโทษผู้หลอกหลวงเอารัดเอาเปรียบคนหางาน

การดำเนินงาน

5.1 รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางาน ที่ขอความช่วยเหลือทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

5.2 การอนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดหางาน / สำนักงานจัดหางานเพื่อดำเนินการ จัดหางาน ให้คนหางานทำงานในประเทศและต่างประเทศ

5.3 สืบสวน สอบสวน บุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกหลวง ต้มตุ๋นคนหางานเพื่อ ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด