สถิติแรงงานต่างด้าว

 

สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาติทำงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  https://bit.ly/2HZ73Gs