No คำถามที่เกี่ยวข้อง ประเภทหมวดหมู่
1 รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
2 รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
3 กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
4 ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
5 แรงงานกัมพูชาที่พิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ยังไม่ได้พาสปอร์ต ต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
6 มีวีซ่าหมดอายุ สามารถต่อวีซ่า แล้วมาขอใบอนุญาตได้หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
7 ลูกจ้างต่างด้าวมีบัตรผ่านแดน จะเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
8 แรงงานต่างด้าวมีบัตรชมพู หมด 2559 ต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
9 ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทำหน้าที่อะไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
10 ถ้าลูกจ้างทำงานในเขตกทม.ต้องทำเรื่องขอขยายเขตพื้นที่หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
11 ลูกจ้างมีพาสปอร์ตท่องเที่ยวทั้งหมดอายุและไม่หมดอายุ จะต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
12 คนต่างด้าวที่มีบัตรชมพู ประเภททั่วไป (บัตรหมดอายุวันที่ 31 มี.ค. 61) กลุ่มประมง และแปรรูปสัตว์น้ำ (บัตรหมดอายุวันที่ 30 พ.ย. 60) ต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
13 แรงงานสามารถทำงานในหลายพื้นที่ในจังหวัดเดียวกันได้หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
14 แรงงานที่เข้ามาผิดกฎหมายหากต้องการกลับประเทศต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
15 หากแรงงานเอกสารยังไม่หมดอายุ ต้องการเปลี่ยนนายจ้าง หากนายจ้างเก่าไม่ให้ใบแจ้งออก หรือ หานายจ้างเก่าไม่เจอ ต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
16 ตรวจลงตราวีซ่าเกิน 15 วัน สามารถขอ WP ได้หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
17 คนต่างด้าวนำเข้าตาม MOU เปลี่ยนนายจ้างได้หรือไม่ และข้ามประเภทงานได้หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
18 หากแรงงานต้องการเปลี่ยนนายจ้างข้ามประเภทงาน สามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
19 คนต่างด้าวถือบัตรชมพู สัญชาติกัมพูชา และลาว หากต้องการพิสูจน์สัญชาติต้องทำอย่างไรและทำได้ที่ไหน การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
20 คนต่างด้าวถือบัตรสีชมพู ทำงานตามระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน หากบัตรหมดอายุประสงค์จะทำงานต่อ ทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
21 มาตรา 44 ของ คสช. ให้ชะลอการบังคับใช้พรก.การบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวเรื่องอะไร นานเท่าใด การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
22 นายจ้างต้องการจ้างคนต่างด้าวแบบ MOU (นำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาใหม่) ต้องทำอย่างไร ติดต่อได้ที่ไหน การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
23 คนต่างด้าวทั่วไปใบอนุญาตทำงานยังไม่หมดอายุจะเปลี่ยนนายจ้างได้หรือไม่ อย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
24 คนต่างด้าวไม่มีเอกสารอะไรเลย (เถื่อน) ทำงานอยู่กับนายจ้างหรือแรงงานที่มีเอกสารแต่หมดอายุ ต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
25 ถ้าต้องการคัดลอกรายชื่อผู้สมัครงาน ที่ได้ลงทะเบียนหางานกับทางสำนักงานฯ ไว้ ต้องทำอย่างไรบ้าง? งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล
26 ถ้าต้องการดูตำแหน่งงานว่างผ่านทางออนไลน์ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์อะไร? งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล
27 การขึ้นทะเบียนนายจ้าง งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล
28 การนับระยะเวลาว่าพนักงานราชการปฏิบัติงานต่อเนื่องมาครบ 1 ปี เพื่อมีสิทธิสะสมวันลาพักผ่อน มีวิธีการนับอย่างไร อื่นๆ เรียกดูข้อมูล
29 วันลาพักผ่อนของพนักงานราชการสะสมได้หรือไม่ อื่นๆ เรียกดูข้อมูล
30 กรณีที่ข้าราชการถูกกลั่นแกล้งจากหัวหน้างาน ไม่ยอมเซ็นประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น โดยอ้างว่าผลงานที่เคยทำไม่เข้มพอที่จะส่งประเมินได้ กรณีนี้ ข้าราชการผู้นั้นควรทำอย่างไร เนื่องจากการกระทำของหัวหน้างานดังกล่าว ทำให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร และจริง ๆ ใครจะเป็นผู้ตัดสินว่างานที่ประเมินนั้นเข้มพอหรือไม่ อื่นๆ เรียกดูข้อมูล
31 เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้รับเรื่องร้องเรียนหรือตรวจพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยจะต้อง ดําเนินการอย่างไร อื่นๆ เรียกดูข้อมูล
32 การพิจารณาดําเนินการในกรณที่มีการร้องเรียนกล่าวหามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง อื่นๆ เรียกดูข้อมูล
33 เมื่อข้าราชการถูกล้างมลทิน ยังถือว่าเคยกระทําผิดวินัยอยู่หรือไม่ และ การล้างมลทินก่อให้เกิดสิทธิใดแก่ข้าราชการที่ได้รับการล้างมลทินบ้าง และข้าราชการนั้น จะมีสิทธิขอรับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได้หรือไม่ อื่นๆ เรียกดูข้อมูล