แผนปฏิบัติราชการ RSS  ค้นหา

   แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมการจัดหางาน
   แผนปฎิบัติราชการรายปี พ.ศ.2565 กรมการจัดหางาน
   แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมการจัดหางาน
   แผนปฏิบัติการกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
   แผนปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน นโยบายของกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   แผนปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมการจัดหางาน
   แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมการจัดหางาน
   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557 กรมการจัดหางาน (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
   แผนปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   แผนปฏิบัติการการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปี 2557 กรมการจัดหางาน

   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   แผนปราบปรามการทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ
   แผนปฏิบัติราชการรายปี 2566
   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมการจัดหางาน
   แผนงาน/โครงการ ประจำปี 2565
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดศรีสะเกษ
   แผนงานปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปรงบประมาณ 2563
   แผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563