แผนงาน โครงการ และงบประมาณ RSS ค้นหา

 
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   แผนปราบปรามการทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ
   แผนปฏิบัติราชการรายปี 2566
   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมการจัดหางาน
   แผนงาน/โครงการ ประจำปี 2565
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดศรีสะเกษ
   แผนงานปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปรงบประมาณ 2563
   แผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563