รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 RSS

 

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566