แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
   แบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบบริหารจัดการลูกหนี้กองทุนฯ
   แบบบันทึกข้อมูลคนต่างด้าว
   แบบ บต.37 หนังสือรับแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต.36 หนังสือรับแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต.35 การขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
   แบบ บต.34 แจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
   บันทึกปากคำผู้แจ้งความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ
   แบบ จง.12 แบบรายการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร-แบบรายการเดินทางออกไปทำงานนอกราชอาณาจักร
   แบบ จร.22 แบบรายการการเดินทางกลับจากการไปทำงานเป็นคนประจำเรือนอกราชอาณาจักร
   แบบ จร.21 แบบรายการการเดินทางออกไปทำงานเป็นคนประจำเรือนอกราชอาณาจักร
   แบบ จง.39 ก แบบแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ
   แบบตรวจคัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์/การบังคับใช้แรงงานหรือบริการของคนต่างด้าว
   แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กรบ.1)
   สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (บุคคล) (กรบ.2)
   สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กลุ่มบุคคล) (กรบ.2ก)
   คำขอมีบัตรแสดงตนผ่านเข้า - ออก บริเวณกระทรวงแรงงาน
   ใบขออนุญาตใช้รถยนต์กรมการจัดหางาน
   แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   แบบใบลาพักผ่อน
   แบบคำขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน (โครงการเงินกู้สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) ธนาคาร ธอส.
   แบบคำขอกู้เงินโครงการกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดกรมการจัดหางาน (ธนาคารกรุงไทย เฉพาะส่วนกลาง)