การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  1. แบบคำร้องขอบัญชีรายชื่อความต้องการแรงงานต่างด้าว

  2. แบบคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7)

  3. แบบคำขอเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น (ตท.2)

  4. แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ท.บ.1)

  5. แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ติดตาม อายุต่ำกว่า 18 ปี (ท.บ.2)

  6. แบบนำทางการดำเนินการสำหรับนายจ้าง


เอกสารเพิ่มเติม