No คำถามที่เกี่ยวข้อง ประเภทหมวดหมู่
1 สถานที่ติดต่อรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ติดต่อที่ใดได้บ้าง การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
2 การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ได้แก่ ผู้มีฝีมือ/ผู้ชำนาญการ/ผู้บริหาร ทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
3 การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวต้องมาติดต่อ/ดำเนินการด้วยตนเองหรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล