ITA สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม 2564


ที่

ชื่อ
ตัวชี้วัด

รายละเอียด
 สรุปข้อมูลและองค์ประกอบ

 ข้อมูล

   1            O1           โครงสร้าง
   - แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของจังหวัด
   - ให้เชื่อมโยงไปยังทุกส่วนราชการสังกัด การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ทุกหน่วยงาน   

    โครงสร้างของหน่วยงาน
     2           O2        

    ข้อมูลผู้บริหาร

    ข้อมูลผู้บริหาร

     3           O3        

    อำนาจหน้าที่

    อำนาจหน้าที่
  4O4

    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

    แผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
  5O5

    ข้อมูลการติดต่อ
    ต้องมีที่อยู่ของจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
    ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

    ข้อมูลการติดต่อ
  6O6

    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  7O7

    ข่าวประชาสัมพันธ์

    ข่าวประชาสัมพันธ์
  8O8

    Q & A
    ช่องทางที่ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล และหน่วยงานสามารถตอบ
    คำถาม
  ในลักษณะการสื่อสารสองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความ
    ถาม - ตอบ เป็นต้น 
  และ เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของจังหวัด

    คำถามที่พบบ่อย
  9O9

    Social Network
    แสดงสังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 
    โดยเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของจังหวัด

    Facebook
  10O10

    แผนดำเนินงานประจำปี
    แผนดำเนินภารกิจของจังหวัดที่มีระยะ 1 ปี และมีรายละเอียดต่าง ๆ และบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

    แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  11O11

    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    แสดงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี โดยมีรายละเอียดครบถ้วน 
    และเป็นข้อมูลระยะ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564

    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  12O12

    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีสรุปรายละเอียดต่าง ๆ 
    และเป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563

    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    รายงานผลการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563
    รายงานผลการติดตามสอดส่องแผนงาน/โครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ ปี 2563
  13O13

    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
    โดยต้องมีรายละเอียดของการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน

    คู่มือแนวปฏิบัติเจ้าหน้าที่ การยื่นคำขอและพิจารณาอนุญาตทำงานผ่านระบบ
    คู่มือแนวปฏิบัติเจ้าหน้าที่ การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
    คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการจัดหางานในประเทศ
    คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการวางหลักประกัน
  14 O14 

    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการที่มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล
    ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน โดยต้องมี รายละเอียดของประเภท
    บริการและวิธีการขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน

    คู่มือประชาชน งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
    คู่มือประชาชน งานส่งเสริมการมีงานทำ
  15O15

    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2564

    สถิติการให้บริการ (รอบ ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
  16O16

    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานปี พ.ศ.2563

    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563
  17O17

    E-Service
    ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์
    เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยสามารถเชื่อมโยง
    ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของจังหวัดฯ

    Smart job center
    ระบบขึ้นทะเบียนรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
    ระบบบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำ
    ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
    ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ตามมติ ครม. วันที่ 20 สิงหาคม 2562
    ไทยมีงานทำ.com
    จ้างงานเด็กจบใหม่.com (Co-Payment)
  18 O18 

    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดที่มีระยะ 1 ปี
    และมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

    แบบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563
  19O19

    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
    โดยเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564

    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 
    รายงานการประชุมติดตามเด่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 
    รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏฺบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
  20O20

    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    โดยเป็นผลของปี พ.ศ.2563

    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
  21O21

    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุตามที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
    การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเป็นข้อมูลปี พ.ศ.2564

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564

  22O22

    ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ประกาศตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
    เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2564

    ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
    ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
    ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
    ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)
    ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
    ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
    ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
    ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)
    ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
    ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
    ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
    ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)
    ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
    ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
    ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
    ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564)
  23O23

    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 โดยมีข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ 
    ที่เป็นสาระสำคัญให้ครบถ้วนและจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน 
    (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
  24O24

    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2563 ทั้งงบ function และงบ Area 
    โดยต้องมีข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
    ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

    รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  25O25

    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    เป็นนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายให้การบริหารทรัพยากรบุคคล
    ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยเป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือ
    นโยบายของจังหวัด และใช้บังคับในปี 2564

    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  26O26

    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม O25 ในมิติต่าง ๆ

    กิจกรรมของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

  27O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในปี 2564

    - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกฯ
    - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งฯ
    - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
    - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
    - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  28O28

    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  29O29

    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    โดยให้ระบุรายละเอียดของการปฏิบัติงาน วิธีการที่บุคคลภายนอกจะร้องเรียน 
    รายละเอียดขั้นตอน การจัดการเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

    แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต   
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
  30O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรทุจริตและประพฤติมิชอบ
    ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
  โดยเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
    แบบคำขอร้องเรียน
  31O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อยเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
    เป็นข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยรายละเอียดความก้าวหน้า
    การดำเนินการและเป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2564
    สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนเฉพาะประเด็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะเวลา 6 เดือน 
  32 O32   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
    ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
    ผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของจังหวัด
    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  33 O33   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    แสดงรายละเอียดกิจกรรมกรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
    เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
    หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น โดยเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
    กิจกรรมการมีส่วนร่วมของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
  34O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    แสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน
    อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปด้วยหลักธรรมาภิบาล
    ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
   35 O35   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    แสดงรายละเอียดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
    เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา 
    และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส โดยเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
    กิจกรรมของผู้บริหาร
  36O36   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
    หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนต้นกับผละประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
    โดยเป็นข้อมูลการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  37O37   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    แสดงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
    หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
    ของหน่วยงานตามผลการประเมินความเสี่ยงตามข้อ O36
    โดยเป็นข้อมูลดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   38 O38   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    แสดงการดำเนินการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
    อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน โดยเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2564
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  39O39   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    มีแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกรทุจริต
    หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
    โดยเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
    แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  40O40   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    โดยเป็นข้อมูลโนระยะ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  41O41   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    โดยเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
  42O42   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งโส
    ในหน่วยงานของรัฐ ในปี พ.ศ.2563 โดยรายละเอียด
    การวิเคราะห์ครบถ้วนตามที่กำหนด รวมถึงมีมาตรการขับเคลื่อน
    การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
    ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ
    เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขึ้นตอน
    หรือวิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม
    ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
    มาตรการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมการจัดหางาน ประจำปี 2563
   43 O43   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
    ภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการ
    เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42
    ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินกรในปี พ.ศ.2563
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน