ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

1. แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ


ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2562