tel โทรศัพท์ : 0-3471-4342-3,0-3471-8376 email skm@doe.go.th

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

1. แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ


ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2562