การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 

>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562<<

2.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

>>ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562<<

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

>>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปี 2562<<

4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561<<