ITA สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม 2566


ที่

ชื่อ
ตัวชี้วัด

รายละเอียด
 สรุปข้อมูลและองค์ประกอบ

 ข้อมูล

   1              O1                          โครงสร้าง
   - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน  
   - แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน
    โครงสร้างของหน่วยงาน
     2            O2        

    ข้อมูลผู้บริหาร
     
  - แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
       (1) ผู้บริหารสูงสุด
       (2) รองผู้บริหารสูงสุด

     - แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) ชื่อ - นามสกุล 
       (2) ตำแหน่ง
       (3) รูปถ่าย
       (4) ช่องทางการติดต่อ

    ข้อมูลผู้บริหาร

     3            O3        

    อำนาจหน้าที่
     
  - แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

    อำนาจหน้าที่
  4O4

    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     
  - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
     - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
       (2) เป้าหมาย
       (3) ตัวชี้วัด

     - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

    แผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565
  5O5

    ข้อมูลการติดต่อ
    - แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
      (1) ที่อยู่หน่วยงาน 
      (2) หมายเลขโทรศัพท์
      (3) E-mail
      (4) แผนที่ตั้ง

    ข้อมูลการติดต่อ
  6O6

    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     
  - แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  7O7

    ข่าวประชาสัมพันธ์
     
  - แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
     - เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

    ข่าวประชาสัมพันธ์
  8O8

    Q & A
     - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) 

    Q & A คำถามที่พบบ่อย
  9O9

    Social Network
     - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่องโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

    Facebook
  10O10

    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     - แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

    
  11O11

    แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
     - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
     - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
      (1) โครงการหรือกิจกรรม
      (2) งบประมาณที่ใช้
      (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
     - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566

    แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
  12O12

    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
     - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ O11
     - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
      (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
      (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
     - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  13O13

    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
     - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
      (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
      (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
      (3) ปัญหา/อุปสรรค
      (4) ข้อเสนอแนะ
     - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565
  14O14

    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
     - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
       (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
       (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
     - จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

    การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแนะแนวอาชีพให้เครือข่าย
    คู่มือการขออนุญาตทำงานการออกใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 59 และมาตรา 60 ของคนต่างด้าว ระดับฝีมือชำนาญการ
    การดำเนินงานของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง
    คู่มือปฏิบัติงานการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน (Recruiment)
    คู่มือการใช้งานระบบจัดหางานในประเทศ Smart Job สำหรับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ
    คู่มือการใช้งานระบบจัดหางานในประเทศ Smart Job สำหรับผู้หางาน
    คู่มือการให้บริการตามมาตรา 33 และมาตรา 35
    คู่มือการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (e-Service) สำหรับคนหางาน
    คู่มือคำขอและพิจารณาอนุญาตทำงานผ่านระบบและใบอนุญาตทำงานดิจิทัล
    คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการขอรับใบอนุญาตจัดหางาน
    คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการจัดหางานในประเทศ
    คู่มือการใช้จ่าย Job Box
    คู่มือการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU
    คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักประกัน
    คู่มือการปราบปรามการค้ามนุษย์และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
    
  15 O15 

    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     - แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานให้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
     - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) เป็นบริการหรือภารกิจใด
       (2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร 
     - หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

    คู่มือประชาชน งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
    คู่มือประชาชน งานส่งเสริมการมีงานทำ
  16O16

    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
     - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565

    สถิติการให้บริการ (รอบตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
  17O17

    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     - แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
     - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปี พ.ศ. 2565
  18O18

    E-Service
     - แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป้นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
     - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

    Smart job center
    ระบบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
    ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต 
    ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
    ระบบติดตามผลการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว
    ระบบรับแจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าว
    ระบบบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำ
    M - Powered : ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์
  19 O19 

  *********รอแก้ไข**********
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
     - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
     - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 

    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
  19O19

    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
     - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ O18
     - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
     - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
  20O20

    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
     - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
     - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
  21O21

    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2566
  22O22

    ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     - แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

    ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565


  23O23

    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     - แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
     - มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     - เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565
  24O24

    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
     - มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
     - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

    รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  25O25

    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
     - แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

    นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พุทธศักราช 2564
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  26O26

    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ O25 
     - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  27O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย

    - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
    - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
    - การพัฒนาบุคลากร
    - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
    - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  28O28

    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     
  - แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     - มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
  29O29

    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     - แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
     - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วยรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้อยเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  30O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหาก จากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป้นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางเข้างต้นได้จากเว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน
  ช่องทางแจ้งเรียนร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  31O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
     -  มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
     - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
    สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ราย 6 เดือน 
  32 O32   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
     - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  33 O33   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
     - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
    กิจกรรมการมีส่วนร่วมของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
  34O34  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
     - แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) 
     - ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
     - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
    นโยบายไม่รับของขวัญ
    ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
   35 O35   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
     - เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม และโปร่งใส
     - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  36O36   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
     - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  37O37   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
     - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ้ O36 
     - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   38 O38   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
     - แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     - เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
     - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  39O39   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
     - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
     - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
  40O40   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
     - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O39 
     - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
    - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  41O41   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
     - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
  42O42   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 
     - มีข้อมูลรายละเอีดยการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
     - มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 

   43 O43   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     - แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     - มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
     - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565