ITA สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม 2566

ที่

ชื่อ
ตัวชี้วัด

รายละเอียด
 สรุปข้อมูลและองค์ประกอบ

 ข้อมูล

1O1โครงสร้าง
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
- แสดงตำแหน่งที่่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
โครงสร้างของหน่วยงาน
2O2

ข้อมูลผู้บริหาร
- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
     (1) ผู้บริหารสูงสุด
     (2) รองผู้บริหารสูงสุด

- แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) ชื่อ - นามสกุล 
     (2) ตำแหน่ง
     (3) รูปถ่าย
     (4) ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลผู้บริหาร

3O3

อำนาจหน้าที่
- แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่
4O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
     (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
     (2) เป้าหมาย
     (3) ตัวชี้วัด

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

แผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
5O5

ข้อมูลการติดต่อ
- แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ที่อยู่หน่วยงาน 
    (2) หมายเลขโทรศัพท์
    (3) E-mail
    (4) แผนที่ตั้ง

ข้อมูลการติดต่อ
6O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

7O7

ข่าวประชาสัมพันธ์
- แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
8O8

Q & A
- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot 

Q & A คำถามที่พบบ่อย
 O9 Social Network

- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่องโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram

 Facebook
10O10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
11O11

  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) โครงการหรือกิจกรรม
   (2) งบประมาณที่ใช้
   (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
12O12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
- แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ O11
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
   (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
13O13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
   (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
   (3) ปัญหา/อุปสรรค
   (4) ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565
14O14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
   (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
   (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
- จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแนะแนวอาชีพให้เครือข่าย
คู่มือการขออนุญาตทำงานการออกใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 59 และมาตรา 60 ของคนต่างด้าว ระดับฝีมือชำนาญการ
การดำเนินงานของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง
คู่มือปฏิบัติงานการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน (Recruiment)
คู่มือการใช้งานระบบจัดหางานในประเทศ Smart Job สำหรับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ
คู่มือการใช้งานระบบจัดหางานในประเทศ Smart Job สำหรับผู้หางาน
คู่มือการให้บริการตามมาตรา 33 และมาตรา 35
คู่มือการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (e-Service) สำหรับคนหางาน
คู่มือคำขอและพิจารณาอนุญาตทำงานผ่านระบบและใบอนุญาตทำงานดิจิทัล
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการขอรับใบอนุญาตจัดหางาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการจัดหางานในประเทศ
คู่มือการใช้จ่าย Job Box
คู่มือการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU
คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักประกัน
คู่มือการปราบปรามการค้ามนุษย์และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
  
15 O15 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานให้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) บริการหรือภารกิจใด
   (2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร 
- หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

คู่มือประชาชน งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
คู่มือประชาชน งานส่งเสริมการมีงานทำ
16O16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566

สถิติการให้บริการ (รอบตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
17O17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปี พ.ศ. 2565
18O18

  E-Service
- แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป้นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

Smart job center
ระบบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ระบบติดตามผลการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว
ระบบรับแจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าว
ระบบบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำ
M - Powered : ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์
19  O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   
- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
(ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน 5 แสนบาท หรือการจัดจ้างที่่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง)
 20O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
- แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ไตรมาส 1( ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)
 21O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน     
- แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ตุลาคม 2565
พฤศจิกายน 2565
ธันวาคม 2565
มกราคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566
มีนาคม 2566
22 O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   
- แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย  
   (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
   (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
   (3) ปัญหา/อุปสรรค
   (4) ข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23 O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล     
- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
- เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
24  O24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ O23
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
   (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
- สามารถจัดทำเป็นข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 25 O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

   (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

   (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

   (3) การพัฒนาบุคลากร

   (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

   (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 26O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย  
   (1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   (2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
   (3) ปัญหา/อุปสรรค
   (4) ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
 27O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
   (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
   (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
   (4) ระยะเวลาดำเนินการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเรียนร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
-  มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย 
   (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
   (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
   (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ราย 6 เดือน 
30 O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
- มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
   (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
   (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
   (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
 31 O31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด 
- มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 32O32 การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy
- แสดงการดำเนินกิจกรรมที่่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมนนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 33 O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
- แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
34 O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย  
   (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 
   (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
35  O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O34
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
36O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) โครงการ/กิจกรรม
   (2) งบประมาณ
   (3) ช่วงเวลาดำเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
37 O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
- แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O36
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  
   (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
   (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38 O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
   (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
   (3) ปัญหา/อุปสรรค
   (4) ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
39 O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าที่่ของรัฐ
- แสดงข้อกำหนดจริยธรรม (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
40 O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
- แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
   (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
   (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การขับเคลื่อนจริยธรรม
 41O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
- แสดงการกำหนดให้มีการนำผลประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
 
 42O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
- มีข้อมูลรายละเอีดยการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
   (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
- มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
   (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
   (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 
 
 43 O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รัรบบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส