อาชีพห้ามคนต่างด้าวทำ RSS

 

อาชีพสงวนใหม่ต่าวด้าวทำได้ 12 อาชีพ ห้ามทำ 28 อาชีพ

     คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ว่า ที่ประชุมมีมติห็นชอบกำหนดอาชีพสงวนใหม่ คือให้คนต่างด้าวทำได้ 12 อาชีพ 3 แบบ คือ

     - แบบไม่มีเงื่อนไข 1 อาชีพ ได้แก่ กรรมกร

     - แบบมีเงื่อนไข  คือต่างด้าวต้องเป็นลูกจ้าง เป็นงานที่ขาดแคลนแรงงาน อนุญาตให้ทำได้เท่าที่จำเป็น โดยไม่กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทย 8 อาชีพ ได้แก่ 

     1) กสิกรรม เลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรือประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญงานเฉพาะสาขา ควบคุมดูแลฟาร์ม 

     2) ก่ออิฐ ช่างไม้ หรือก่อสร้างอื่น 

     3) ทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม 

     4) ทำมีด 

     5) ทำรองเท้า 

     6) ทำหมวก 

     7) ประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย 

     8) ปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา 

     แบบมีเงื่อนไขตามข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียน  ซึ่งคนต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายไทยก่อนขอรับใบอนุญาตทำงาน 3 อาชีพ คือ 

     1) บัญชี ควบคุม ตรวจสอบ ปฏิบัติงานหรือให้บริการทางบัญชี ยกเว้น ตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว งานตามข้อตกลงหรือพันธกรณี ที่ประเทศไทยมีความผูกพัน โดยที่สภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ให้การรับรองคุณสมบัติ 

     2) วิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการทดสอบ ควบคุมการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ ยกเว้นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRAs) รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

     3) งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ ยกเว้นผู้ประกอบวิชาชีพตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRAs)

     ส่วนอาชีพสงวนห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดมี 28 อาชีพ 

     1) แกะสลักไม้ 

     2) ทอผ้าด้วยมือ 

     3) ทอเสื่อ 

     4) ทำกระดาษสาด้วยมือ 

     5) ทำเครื่องเงิน 

     6) ทำเครื่องดนตรีไทย 

     7) ทำเครื่องถม 

     8) ทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก 

     9) ทำเครื่องลงหิน 

     10) ทำตุ๊กตาไทย 

     11) ทำบาตร 

     12) ทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ 

     13) ทำพระพุทธรูป 

     14) ทำร่มกระดาษหรือผ้า 

     15) เรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ 

     16) สาวหรือบิดเกลียวไหมด้วยมือ 

     17) ขับรถ 

     18) ขายของหน้าร้าน 

     19) ขายทอดตลาด 

     20) เจียระไนเพชรหรือพลอย 

     21) ตัดผม ดัดผม หรืองานเสริมสวย 

     22) นายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้นงานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศ 

     23) มวนบุหรี่ด้วยมือ 

     24) มัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว 

     25) เร่ขายสินค้า 

     26) เสมียนพนักงานหรือเลขานุการ

     27) ให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเว้นงานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโต หรืองานให้ความช่วยเหลือหรือทำการแทนในการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ

     28) นวดไทยเป็นงามเพิ่มขึ้นมาใหม่ 

     ในส่วนงานขายของหน้าร้าน ต่างด้าวทำได้ แค่เสิร์ฟและช่วยขายของ แต่ห้ามเก็บหรือทอนเงิน เฝ้าร้านแทนนายจ้างได้แค่ชั่วคราวและต้องมีนายจ้างอยู่ด้วย ส่วนร้านเสริมสวย ทั้งร้านตัดผม และทำเล็บ ต่างด้าวทำได้แค่ปัดกวาดเช็ดถูภายในร้านและล้างเท้า มือได้เท่านั้น ห้ามตัดผม สระผม ตัดเล็บ ทาเล็บเด็ดขาด