ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU

 

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU

     ในการดำเนินการ ให้นายจ้างติดต่อบริษัทของประเทศนั้น ๆ เพื่อตกลงราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และวิธีการส่งเอกสาร ก่อนมาทำหนังสือแต่งตั้งที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ
     เปิดใช้บริการโทรไปต่างประเทศกับ Call Ceter ก่อนโทร
          True = 1242          AIS = 1175          DTAC = 1678

รายชื่อบริษัทต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานมายังประเทศไทย
     - รายชื่อบริษัทเวียดนาม
     - รายชื่อบริษัทลาว 
     - รายชื่อบริษัทกัมพูชา 
     - รายชื่อบริษัทเมียนมา 

ขั้นตอนการดำเนินการ

     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
          - คำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ (ขั้นตอนที่ 1)
                  
- สัญชาติเวียดนาม
                  - สัญชาติกัมพูชา
                  - สัญชาติลาว
                  - สัญชาติเมียนมา

          - คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (ขั้นตอนที่ 3)
                  - แบบ บต. 33 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (นายจ้างดำเนินการเอง)

                  - แบบ บต. 31 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 41 วรรคสี่ (บนจ.ดำเนินการแทนนายจ้าง)

     *** หากนายจ้างไม่ต้องการดำเนินการเอง สามารถใช้บริการบริษัทในประเทศไทยเพื่อดำเนินการแทนได้ บริษัทที่ดำเนินการแบบนี้เรียกว่า "บริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ" หรือ บนจ. ซึ่งมีรายชื่อดังนี้ 
        - รายชื่อบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ