Home >

FILE PDF

  1. คำชี้แจงการกรอกแบบ
  2. คำขอจัดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน (บุคคล) (แบบ ท.รบ.1)
  3. คำขอจดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กลุ่มบุคคล) (แบบ ท.รบ.2)
  4. ใบทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน (บุคคล) (แบบ ท.รบ.3)
  5. ใบทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กลุ่มบุคคล) (แบบ ท.รบ.4)
  6. คำขอต่ออายุทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน (บุคคล) (แบบ ท.รบ.5)
  7. คำขอต่ออายุทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กลุ่มบุคคล) (แบบ ท.รบ.6)
  8. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน (แบบ ท.รบ.7)
  9. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน (แบบ ท.รบ.8)
  10. ใบลงทะเบียนผู้ประสงค์จะรับงานไปทำที่บ้าน (เก็บไว้ที่สำนักงานฯ)