เส้นทางสู่โลกอาชีพ

เส้นทางสู่โลกอาชีพ

FILE PDF

 1. นักวิจัยยานยนต์
 2. ช่างประกอบยานยนต์
 3. ช่างปรับไฟฟ้า (ยานยนต์)
 4. ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุมประสิทธิภาพ (อุตสาหกรรมการผลิต)
 5. วิศวกรโลหะการ
 6. วิศวกรปิโตรเลียม
 7. อัยการ
 8. แอร์โฮสเตส
 9. วิศวกรโทรคมนาคม
 10. ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์
 11. นักปัญญาประดิษฐ์
 12. นักออกแบบเว็บไซต์
 13. ผู้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า (ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์)
 14. นักวางแผนทางการเงิน
 15. นักธรณีวิทยา
 16. แพทย์
 17. พยาบาล 4 เหล่าทัพ
 18. โปรแกรมเมอร์
 19. นักบินพาณิชย์
 20. ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำท่องเที่ยว
 21. นักเขียนเรื่องท่องเที่ยว
 22. ไกด์นําเที่ยว
 23. พนักงานนวดบำบัด
 24. ล่าม
 25. เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการเกษตรกรรม
 26. นักสัตววิทยา
 27. นักโรคพืช
 28. นักกีฏวิทยา
 29. นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
 30. ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร
 31. นักวิทยาศาสตร์การอาหาร
 32. นักโภชนาการ
 33. วิศวกรอาหาร (การผลิตทางเคมี) นักเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม
 34. ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อาหาร)
 35. ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์
 36. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 37. นักวิทยาศาสตร์
 38. วิศวกรซอฟต์แวร์
 39. วิศวกรคอมพิวเตอร์
 40. นักบิน
 41. วิศวกรการบิน
 42. ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
 43. แอร์โฮสเตส
 44. วิศวกรขนส่ง
 45. นักชีววิทยา
 46. นักฟิสิกส์
 47. นักเคมี
 48. นักอินทรีย์เคมี
 49. นักวิจัยปิโตรเคมี

รูปภาพ