วันที่ 22-24 มีนาคม 2560 กองส่งเสริมการมีงานทำจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมศูนย์ตรีเทพฯ RSS

 

กองส่งเสริมการมีงานทำจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการแนะแนวอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 125 คน