โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน(กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการฯ)
โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการกำกับดูแลคนเข้าเมืองและการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 4-4/2565

 1 2 3 >  Last ›