นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการ ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน)
อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย
กรมการจัดหางาน จัดงาน
ประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการรับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรงตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 2

 1 2 3 >  Last ›