tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นัดพบแรงงานย่อย 2565
ประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ SME
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง งานสัมมนาการเข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่นในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (แรงงานฝีมือ)
ประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ SME
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แบบแจ้งข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ตามมติครม. 28 ก.ย. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการส่งเสริมการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการ 3 ม.
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
เปิดรับสมัครตำแหน่งนิติกรลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเพื่อรับงานไปทำที่บ้าน
ข่าว สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๗ เรื่อง : ขยายการตรวจโควิด-19 และยื่นขออนุญาตทางาน (ยื่น บต.๔๘) เพื่อจ้างคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลการขอวัคซีนพาสปอร์ต
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ข่าว สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๗ เรื่อง : การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในกิจการก่อสร้าง
ข่าวสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ข่าวที่ 4/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้แรงงานไทยในรัฐอิสราเอล​โปรดระวัง​มิจฉาชีพ​แอบอ้าง​ขอความช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (chatbot)
การชะลอการเดินทางเข้าไต้หวัน
“สุชาติ” สั่งปรับแนวทางอบรมคนไปทำงานต่างประเทศ ยึดปลอดภัยจากโควิด -19
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการนำคนหางานเข้าอบรมก่อนไปทำงานต่างประเทศ (ฉบับที่ 1-3)
 1 2 3 >  Last ›