tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
JOB EXPO THAILAND 2020
สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ได้รับ SMS
เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานในงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน
ไม่คลายล็อก ต่อเวลาต่างด้าว MOU ครบ 4 ปี อยู่ทำงานในไทยต่อ ถึง 31 พฤษภาคม 2563
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
หนังสือรับรอง การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
CORONA VIRUS ลักษณะอาการและการหลีกเลี่ยงและป้องกัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน)
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน)
ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน ใช้บริการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต
วิธีป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) เบื้องต้นด้วยตนเอง
สำหรับผู้ที่กำลังหางาน สามารถลงทะเบียนหางานได้ตาม QR CODE ด้านในค่ะ
สถานพยาบาลที่สามารถตรวจสุขภาพต่างด้าวเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมติ ครม. วันที่ 20 สิงหาคม 2562
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๐)
รายชื่อโรงพยาบาล ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
แบบฟอร์ม ทบ.1
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคี
เว็บไซต์ยื่นแบบคำขอบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name list)
 1 2 3 >