tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

แบบฟอร์ม ทบ.1

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ทบ.1

เอกสารแนบจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กรมการปกครอง)

1. ใบรับคำขออนุญาตทำงาน (ตท.2)
2. แบบ ทบ.1 หรือ ทบ.2 (ผู้ติดตาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัยของคนต่างด้าว
   พร้อมคำยินยอมของเจ้าบ้านให้พักอาศัยหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์
4. บัตรชมพู (เดิม) หรือ ท.ร.38/1
5. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง