tel โทรศัพท์ : 077504364-5 email cpn@doe.go.th

การทำงานของคนต่างด้าว RSS ค้นหา

 
   แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว และแบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   แบบฟอร์มใบรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
   แบบฟอร์มการแจ้งออกแรงงานต่างด้าว
   แบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   แบบฟอร์ม-คำขอจ้างคนต่างด้าว-กรณีนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการสัมภาษณ์แล้ว
   คำขอจ้างคนต่างด้าว
   แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 9 (แบบ ตท.10)
   แบบขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 64 (แบบ ตท.9)
   คำขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7)
   คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 (แบบ ตท.6)
   คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23 (แบบ ตท.5)
   คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25 (แบบ ตท.4)
   คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11 (แบบ ตท.3)
   คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (MOU) ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.2)
   คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.1)
   มอบอำนาจนายจ้าง